ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az RC-Bridal 2012. Kft. (továbbiakban: Eladó) az Eladó tulajdonában lévő budaialkotomuhely.hu
honlapon terméket rendelők (a továbbiakban: Vásárló) között létrejövő jogviszonyból eredő jogokat és kötelezettségeket határozza meg.

A honlap üzemeltetőjének (továbbiakban Szolgáltató) adatai:
Cégnév: RC-Bridal 2012. Kft.
Cégjegyzékszám: 01 09 995667
Székhely és postacím: 1116 Budapest, Temesvár utca 19-21.
Adószám: 24208381-1-43
Bankszámlaszám: OTP 11742173-20169569
Telefonszám: +36 30 228 7177
E-mail: budaialkotomuhely@gmail.com

SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

Rendeléssel kapcsolatos információk
A megrendelések leadása elsődlegesen a budaialkotomuhely.hu honlapon keresztül, illetve nagy tételű, kereskedelmi mennyiségű vagy egyedi termékek készítésére
leadott megrendelés a budaialkotomuhely@gmail.com e-mail címen keresztül az Eladóval történt külön egyeztetés útján történhet. A rendelésekkel kapcsolatos tájékoztatásokat
az Eladó szintén elektronikus úton – a honlap felületén vagy
e-mailben – adja a Vásárlók részére.
Az Eladó eladásra kínált termékeinek lényeges tulajdonságairól, vételárának adóval megnövelt teljes összegéről a Vásárló a termék leírásában tájékozódhat.
Amennyiben a Vásárló úgy dönt, hogy – a megrendelt termékadatok és a fizetendő teljes bruttó vételár leellenőrzését követően – elkezdi a megrendelés folyamatát,
a „Megrendelem” gombra kattintva teheti ezt meg. A Vásárló köteles a rendszer által kért adatokat a valóságnak megfelelően megadni. Vásárló újra a „Megrendelem”
gombra kattintva véglegesítheti megrendelését és küldheti el az RC-Bridal 2012. Kft. részére. A Vásárló által leadott, véglegesített megrendelés a Vásárló részéről ajánlatnak minősül.

A rendelés visszaigazolása
Eladó a megrendelés megérkezését elektronikus úton automatikusan azonnal visszaigazolja. Ez az automatikus visszaigazoló e-mail kizárólag a megrendelés Eladóhoz
történő megérkezéséről tájékoztatja a Vásárlót.
Eladó a Vásárló megrendelésének tartalmát és ellenértékét (a termék vételára, valamint kiszállítás esetén a szállítási díj, továbbá ezek együttes, fizetendő összege)
a Vásárló által megadott e-mail címre küldött üzenetben igazolja vissza. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő megérkezettnek, amikor annak tartalma
a címzett számára hozzáférhetővé válik. Amennyiben a visszaigazolás nem érkezik meg, a Vásárló mentesül az ajánlati kötöttsége alól.
Az Eladó által a Vásárlónak megküldött rendelési visszaigazolással felek között, elektronikus úton a szerződés létrejön. A megrendelt termék(ek) ára a megrendeléskor
érvényes – a rendelésen visszaigazolt – ár.

Az eladásra kínált termékek
A termékek fő jellemzői a budaialkotomuhely.hu honlapon vannak feltüntetve. A honlapon értékesítésre felkínált termékek színei a használt internetböngésző vagy monitor
felbontása miatt eltérhetnek a termékek tényleges színeitől, Eladó a képi megjelenítés és a tényleges megjelenés közti eltérésért felelősséget nem vállal.

A vételár
A honlapon a termékek mellett feltüntetett ár magyar forintban értendő és tartalmazza a törvényben rögzített ÁFA-t (bruttó ár). Az így feltüntetett vételár lehet teljes ár,
akciós ár vagy egyéb akciók (pl. kupon beváltása esetén) eredményeképpen csak az adott Vásárlóra vagy termékre vonatkozó egyedi ár. A vételár nem tartalmazza a szállítási
költséget, mely a termék vételárán felül fizetendő az adott kiszállítási módra irányadó, az Eladó által előre jelölt szállítási költség szerint. Esetleges adminisztratív-
vagy rendszerhiba miatt feltüntetett nyilvánvalóan hibás árak nem képezhetik a jogügylet alapját, ezek kiigazításához az Eladónak joga van azzal, hogy ilyen esetben a
Vásárló jogosult elállni a szerződéstől. A végső vételárat minden esetben a megrendelés visszaigazolása tartalmazza.

Fizetés:
A termék vételára és kiszállítás esetén a szállítási díj kifizetése kizárólag banki előreutalással történhet.
Az Eladó székhelyén történő személyes átvétel kiszállítási díj mentes.
Az Eladó fenntartja magának a jogot, hogy egyes esetekben előre utalást, egyes egyedi megrendelések vagy előrendelések esetén akár előleget is kérjen. Előre utalás esetén a
teljes vételár összegét Vásárlónak az Eladó visszaigazolásában megjelölt bankszámlaszámra és az abban megadott egyéb adatok szerint kell megfizetnie. A teljes vételár összege
az Eladó bankszámláján történő jóváírással tekintendő megfizetettnek.

A termék átvétele és kiszállítása:
Személyes átvétel az Eladó székhelyén lehetséges az Eladó és a Vársárló között e-mailben előre egyeztetett időpontban.
Eladó Magyarország területén kiszállítást vállal. A kiszállítást a Magyar Posta Zrt., vagy az Eladó által megbízott egyéb szállító partner végzi. A terméket a vételár és a
szállítási díj együttes összegének az Eladó bankszámláján történő jóváírását követően minden hét kedd és csütörtök napján adjuk át a futárszolgálatnak.
A kiszállítás a Vásárló által a honlapon vagy e-mailben megadott szállítási címre történik, amely a Vásárló választása szerint lehet a futárszolgálat által üzemeltetett
átvételi pont is. Egyedi megállapodás esetén lehetőség van külföldre szállításra azzal, hogy a kiszállítási feltételeit és díját az Eladó és a Vásárló e-mailen egyeztetett
külön írásos megállapodása tartalmazza. Külföldi szállítási cím esetében, amennyiben a kiszállítás Eladónak vagy megbízottjának aránytalanul nagy terhet vagy kockázatot jelentene,
úgy Eladó jogosult a szerződés teljesítésétől elállni, és Vevő részére az esetlegesen már megfizetett vételárat, költséget maradéktalanul visszafizetni.
Amennyiben az átvételkor láthatóan sérült a csomagolás vagy a termék, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét Eladó díjmentesen biztosítja.
A megrendelések a futárszolgálat által üzemeltetett átvételi ponton a futárszolgálat által meghatározott ideig kerülnek tárolásra, ennek leteltét követően az Eladó raktározási
helyére visszaszállításra kerülnek. Az át nem vett árut az Eladó akkor szállítja ki ismételten – legfeljebb további egy alkalommal -, ha a Vásárló ezt e-mailben kéri. Az időben
át nem vett rendelést csak külön egyeztetés alapján adja át az Eladó a Vásárló részére.
Eladó fenntartja a jogot, hogy az át nem vett megrendelések későbbi átadásával kapcsolatos, azaz az ismételt kiszállítással vagy bármely más módon történő kézbesítéssel, illetve
a határidőben át nem vett áru tárolásával kapcsolatban felmerülő valamennyi többlet költségét Vásárlóval szemben érvényesítse.
Amennyiben Vásárló a megrendelés leadása során a futárral történő kiszállítást választja, olyan szállítási címet köteles megadni, ahol munkanapokon (hétfő-péntek) 9 és 16 óra
között tartózkodik a csomag átvételére jogosult személy. A számlázási címnek nem kell megegyeznie a szállítási címmel.
A vásárlásról kiállított elektronikus számla a vásárlás során megadott e-mail címre kerül kiküldésre.

Elállási jog
A jelen pontban foglaltak kizárólag a szakmája, foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy Vásárlóra (2013. évi V. tv. 8:1.§ (1) bek. 3. pont
szerinti fogyasztó) vonatkoznak és alkalmazandók.
A távollévők között kötött szerződés esetén a Vásárlót indokolás nélküli elállási/felmondási jog illeti meg a termék adásvételére irányuló szerződés esetén a termék adásvételét
követő tizennégy napon belül. A Vásárló elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja. A Vásárlót a szerződés
megkötése előtt megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti.
A Vásárló elállási jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján írásban – e-mailben a budaialkotomuhely@gmail.com címre, vagy a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet szerinti,
jelen ÁSZF mellékletét képező nyilatkozatminta kitöltött példányának az Eladó postacímére megküldésével gyakorolhatja. Az elállási jog gyakorlásához a rendelés azonosítójára és a
vásárlást igazoló számlára van szükség. Írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot a kézhezvételtől (termék átvételétől) számított 14 napon belül elküldeni
az Eladó részére. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mailen keresztül történő értesítés esetén az e-mail kézbesítésének időpontját veszi figyelembe
Eladó a határidő számítása szempontjából. A termék visszaküldésének közvetlen költségét a Vásárló viseli.
Elállás esetén Eladó haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzéstől számított tizennégy napon belül visszatéríti a Vásárló által vételárként megfizetett összeget
a Vásárló által igénybe vett fizetési móddal egyező módon. Eladó mindaddig visszatarthatja a Vásárló által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, amíg a Vásárló a terméket
vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Eladó kizárólag a sérülésmentes, hiánytalan tartalmú termék visszaküldése esetén köteles a teljes vételárat megtéríteni a Vásárló részére, a nem rendeltetésszerű használatból eredő kárát az Eladó érvényesítheti a Vásárlón. A Vásárló elállási jogát – a 45/2014. Korm. rendelet 29. §-a alapján – nem gyakorolhatja különösen az olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Vásárló utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Vásárló személyére szabtak.

Szavatossági igények
A Vásárló az Eladó hibás teljesítése esetén az Eladóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet.
Fogyasztói szerződés esetén a Vásárló a termék átvételének időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit azokért a termékhibákért,
amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek.
A kellékszavatossági igénye érvényesítése során a Vásárló kérheti a hibás termék kijavítását vagy kicserélését, kivéve, ha a kijavítás vagy kicserélés lehetetlen, vagy az Eladó
számára aránytalan többletköltséggel járna. Ha a Vásárló a kijavítást, vagy a kicserélést nem kérte, illetve kérhette, arányos árleszállítást igényelhet, a terméket az Eladó költségére
kijavíthatja, illetve kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől, ha a kijavítást vagy kicserélést az Eladó nem vállalta, nem tudta elvégezni, vagy ha a kijavításhoz vagy
kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A Vásárló a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét
azonban viselnie kell, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az Eladó adott okot. A Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de legkésőbb a hiba felfedezésétől számított kettő (2) hónapon belül közölni.
Ha a Vásárló egyben fogyasztónak is minősül, az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül a Vásárló által felismert hiba már a teljesítés
időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen, illetve ha e vélelem megdöntésre kerül. A teljesítéstől számított 6
hónap elteltét követően azonban a Vásárló köteles bizonyítani, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában megvolt.

A felelősség korlátozása
Az Eladó nem vállal semminemű felelősséget a budaialkotomuhely.hu honlaphoz való csatlakozás során használt technikai (hardver, szoftver) és vagy kommunikációs (internet) infrastruktúra
által okozott hibákért, kellemetlenségekért, közvetlen vagy közvetett károkért, függetlenül attól, hogy az a szerver vagy a kliens oldali üzemszerű vagy rendkívüli, nem üzemszerű működésből adódott.

Panaszügyintézés
A Vásárló panaszügyintézése írásban az Eladó székhelyén vagy a budaialkotomuhely@gmail.com e-mail címen történhet. Eladó 30 napon belül megküldi a panasz kivizsgálásával kapcsolatos álláspontját a Vásárló részére, egyúttal tájékoztatja a Vásárlót a panaszra adott válaszlevélben foglaltak elleni jogorvoslati lehetőségeiről.
Amennyiben az Eladó és a Vásárló között esetlegesen fennálló jogvita a felek között folytatott tárgyalások során nem rendeződik, a Vásárló bírósági eljárást kezdeményezhet, továbbá fogyasztói panasz esetén a Vásárlónak lehetősége van a területileg illetékehs kormányhivatal fogyasztóvédelmi főosztályához vagy az illetékes kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testülethez fordulni (a békéltető testületek listája a http://www.fogyasztovedelem.kormany.hu/node/8579 linken elérhető). Vásárló továbbá igénybe veheti az online vitarendezési platformot (ODR) is, amely elérhető a https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage oldalról.

Egyéb rendelkezések
Az Eladó jogosult a Vásárló részére hírlevelet vagy egyéb reklámlevelet küldeni, amennyiben az Eladó a ehhez előzetes, kifejezett és önkéntes hozzájárulását adta. Ezen hozzájárulását a Vásárló bármikor jogosult visszavonni, ebben az esetben az Eladó a Vásárló részére több hírlevelet illetőleg egyéb reklámlevelet nem küld, továbbá törli a Vásárló adatait a hírlevélre feliratkozott felhasználók adatai közül.
Vásárló a megrendelésével kapcsolatos bármilyen kérdésével, észrevételével, panaszával a fent megadott elérhetőségeken fordulhat az Eladó munkatársaihoz.
A jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), a fogyasztói szerződések esetében a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. Korm. rendelet, illetve az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók.
Eladó jogosult a jelen Általános Szerződési Feltételeket bármikor, egyoldalúan módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően leadott megrendelésekre alkalmazandók.
Jelen Általános Szerződési Feltételekben foglalt rendelkezések 2020. november 23-tól visszavonásig és/vagy azok módosításáig hatályosak.

Törvényi hivatkozások
Adatkezelés
2011. évi CXII. törvény (Infotv.)
Elállás, termékszavatosság, kellékszavatosság, visszatérítés
45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet
Jótállás
151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet
Szerzői jogok
1999. évi LXXVI. törvény
A Szerződésre különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak
1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről;
1998. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (PTK);
151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról; 45/2014 (II.26) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól;
19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól
Elállási/Felmondási nyilatkozatminta
(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)
Címzett: RC-Bridal 2012. Kft. 1116 Budapest, Temesvár utca 19-21., budaialkotomuhely@gmail.com
Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében: *
Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: *
A fogyasztó(k) neve:
A fogyasztó(k) címe:
A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)
Kelt